Debattforum :: Hultsfreds kommun
e-demokrati -> Kultur & Fritid -> Det gamla lokstallet i Hultsfred

Kultur & Fritid

Konst, teater, lokalhistoria, idrottsanläggningar, turism etc

Rubrik Inlägg Utskriftsvänlig version :: alla inlägg

Lokstallet och Hultsfreds slätt

Lars Rosander

Inlagd: 2017-12-13 14:17

  • Kontrollerat av: Malin Albertsson 2017-12-13 14:25

Motionen behandlades för ett år sedan och nedan följer en redogörelse över det som sedan blev ett beslut i fullmäktige.

Lokstallet med vändskivan ägs av Trafikverket och är detaljplanelagd för järnvägsändamål. Lokstallet är en del av järnvägsmiljön i Hultsfreds tätort. Järnvägsstationen i Hultsfred byggdes 1902 och byggnadsminnesförklarades 2004 som ett resultat av Riksantikvarieämbetets inventering av järnvägsstationer som gått från statligt till privat ägande. I kommunens kulturminnesvårdsprogram pekas järnvägsmiljön i Hultsfred ut som bevarandemiljö.

Vad gäller Lokstallet bör kommunen inte föreslå byggnaden som ett byggnadsminne till Riksantikvarieämbetet eftersom byggnaden inte ägs av kommunen utan av staten. Eftersom Lokstallet ligger i detaljplanelagt område krävs bygglov för yttre förändringar samt rivningslov om man vill avlägsna byggnaden eller delar av den. Nämnden kan då välja att inte bevilja ett sådant lov med stöd av PBL.

Den största delen av Hultsfreds slätt ägs sedan 1994 av Hultsfreds kommun. 1796 installerade sig regementet permanent på slätten. 1918 flyttades regementet till Eksjö och en del av byggnaderna monterades ned och flyttades med, andra flyttades inom orten och en del revs. Idag finns endast några rester från husgrunder kvar på området tillsammans med ett fåtal byggnader. Musikpaviljongen och föreningshuset är två av dessa.

Förutom musikpaviljongen och föreningshuset finns byggnader som kasernerna Backamo och Skedala, gevärssmedjan, fläskförrådet och officersdasset också kvar i området.

Musikpaviljongen uppfördes 1828 som sjukhus, men när det stora sjukhuset togs i bruk 1882 flyttade regementsmusikerna in i huset. Föreningshuset är den sista kvarvarande förläggningsbaracken av fyra som uppfördes till beväringarna.

Hultsfreds slätt är som en helhet skyddad genom tre fornlämningsområden där exercisområdet, skyttegravarna och bebyggelsen ingår. Området med byggnaderna kallas fornlämningarnas kärnområde.

I och med att Hultsfreds Slätt ingår i kommunens fastighetsbestånd ses inget behov att genom kulturminnesförklaring för att skydda två av Slättens byggnader. En eventuell framtida försäljning bör dock föregås av detaljplaneläggning av hela området för att kunna skydda miljön och samtliga byggnader i sin helhet och i ett sammanhang med hjälp av planbestämmelser.

Genom att planlägga områden och införa restriktioner för vad den enskilde fastighetsägaren får göra med sin byggnad, kan kommunen säkerställa att deras bevarandeambitioner uppfylls.

Det gamla lokstallet i Hultsfred

kommunbo

Inlagd: 2017-12-11 09:53

  • Kontrollerat av: Malin Albertsson 2017-12-11 10:18
  • Vidarebefordrat till:
    Lars Rosander (Kommunstyrelsens ordförande (C)) 2017-12-11 10:18
    Rosie Folkesson (Kommunstyrelsens andre vice ordförande (S)) 2017-12-11 10:18

Det gamla lokstallet i Hultsfred bör bevaras för framtiden. Vänsterpartisten Lennart Beijer, med stöd av hembygdsforskaren Georg Karlsson vill att lokstallet ska förklaras som byggnadsminne. I en motion till fullmäktige förslår Beijer att kommunfullmäktige tar ett beslut om att byggnadsminnesförklara lokstallet, men också den tillhörande vändskivan

Men de båda stannar inte där. Med hänvisning till att järnvägen och Hultsfreds slätt var avgörande för att Hultsfreds samhälle växte fram en gång i tiden, vill de också byggnadsminnesförklara två av de byggnader som finns kvar sedan regementstiden.

Det handlar dels om Musikpaviljongen och dels om förläggningsbaracken, som numera är föreningslokaler.

Varje ort har ett kulturarv värt att bevara, skriver Beijer i sin motion. Kommunen har varit ganska njugg när det gäller att lyfta fram och bevara värdefulla och intressanta byggnader och miljoner.

– Den relativt unga orten Hultsfred har hunnit byta skepnad från ett litet stationssamhälle med små trähus till ett industriellt Klondykesamhälle byggt på framtidstro och optimism, säger Beijer.

Under 1950-talet gick en omfattande rivnings- och saneringsvåg över samhället. Många gamla byggnader och miljöer försvann i rask takt.

– En del var av nöden, säger Beijer, men mycket också av "bara farten".

I centrala Hultsfred finns inte mycket kvar av det gamla. I stort sett bara kvarteret Kopparslagaren och stationshuset.

Nu vill Beijer, tillsammans med Georg Karlsson, att det gamla lokstallet, byggt 1875 och vändskivan som hör till, byggnadsminnesförklaras och får det skydd som det innebär. Beijer föreslår också att en mer publik användning av byggnaden övervägs.

Hultsfreds kommun

  Nytt inlägg

:: senaste inläggen


Kulturdefenition. under Kultur & Fritid 2018-10-12

Samarbete under Demokrati & politik 2018-09-13

Midsommarfirande! under Kultur & Fritid 2018-09-07

Fler nya inlägg...

Fritextsökning:

Datumsök:

Har du några frågor eller synpunkter på forumet är du välkommen att kontakta oss!Copyright © Digital Fox HB 2003. All rights reserved